Skip to main content

Storingsmonteur/Breakdown Technician (3-ploegen/3 shifts)

Job Description Please note: if you are a non-Dutch speaker we will offer you a Dutch course. Company Wist je dat jaarlijks meer dan 650 miljoen flessen Heinz ketchup worden verkocht? Deze worden in de fabriek in Elst gemaakt, waar momenteel fors geïnvesteerd wordt om een spiksplinternieuwe productielijn neer te zetten. Deze lijn moet nog sneller en beter gaan draaien dan de 11 bestaande productielijnen. Het is jouw taak als allround storingsmonteur om de productielijnen zo snel mogelijk weer te laten werken als er een storing is opgetreden. Jouw werk als allround storingsmonteur Jouw focus ligt op de productielijnen in jouw zone (3 of 4 lijnen). Hier ben je eerste aanspreekpunt bij verstoringen, kleine onderhoudswerkzaamheden, lijnanalyse en vragen op het technisch vlak. Je voert kleine onderhoudswerkzaamheden uit tijdens een ombouw, daarnaast ga je ook aan de slag in het geautomatiseerde warehouse. Uitgangspunt bij storingen is dat je zoekt naar een definitieve oplossing. Soms lukt dat niet en wordt er een beroep gedaan op je creativiteit, om met een noodoplossing toch een productierun te kunnen draaien met zo kort mogelijke stilstand van de lijn. Binnen de technische dienst heerst een zeer collegiale sfeer. Als het nodig is help je je collega’s. Het kameraadschap is kenmerkend voor de 40 techneuten die binnen de technische dienst werken. Het team is zeer divers qua leeftijd. We werken hard, maar er wordt ook gelachen samen. Met 3 andere collega’s in jouw ploeg zorg je er dag en nacht voor dat de productielijnen optimaal blijven werken. Om succesvol te kunnen zijn heb je behalve algemeen technisch inzicht ook specifieke kennis op het gebied van elektrotechniek, werktuigbouwkunde en besturingstechniek nodig. Wanneer je op dit moment expert bent op het gebied van elektrotechniek en minder op het gebied van werktuigbouwkunde, dan gaan wij je helpen om meer allround te worden. Als allround storingsmonteur ga je dit doen: In een 3-ploegendienst zorg jij ervoor dat de productielijnen zo snel mogelijk weer gaan draaien als er een storing is opgetreden. Om dit zo snel mogelijk te kunnen doen is het van belang dat je de hoofd- en bijzaken van elkaar kunt onderscheiden. Zo is de aanpak totaal anders als de complete lijn stilstaat dan bij een storing waarbij de lijn kan doordraaien. Jij kunt als geen ander prioriteiten stellen, maar ook onder druk presteren. Je werkt binnen het verpakkingsproces met o.a. vul-, etiketeer- en krimpfoliemachines en binnen het product proces vooral met diverse soorten pompen, mixers en homogenisatoren. Samengevat zijn dit jouw taken als allround storingsmonteur: oplossen van mechanische, elektrische en besturingstechnische (Siemens S7) storingen van alle productie-installaties; assisteren bij preventieve onderhouds- en revisiewerkzaamheden; registreren en administreren; de operators ondersteunen bij in-, om- en bijstellen van productielijnen; aandragen van verbetervoorstellen en bijdragen aan het realiseren van die verbeteringen. Wat breng je als allround storingsmonteur mee? Wij zoeken een allround storingsmonteur die het gaaf vindt om in een van de meest geautomatiseerde fabrieken van Nederland te werken. Je voldoet in ieder geval aan onderstaande eisen: een mbo 3 of 4 diploma in één van deze richtingen: elektrotechniek, mechatronica, meet en regeltechniek, onderhoudstechnologie, werktuigbouwkunde, algemene operationele technieken, automatiseringstechniek, besturingstechniek, technicus monteur elektrische bedrijfsinstallaties, energietechniek of middenkader engineering; eigenaarschap: als er een storing is, dan bijt jij je erin vast. Net zolang totdat de storing volledig is opgelost; bereidheid om in 3-ploegendienst te werken en over te werken. Wat biedt Heinz jou? Naast een goed salaris vinden wij het ook belangrijk dat je zekerheid hebt. Daarom bieden we je een jaarcontract. Je komt direct bij Heinz in dienst. Een allround storingsmonteur valt in schaal 7, 8 of 9(afhankelijk van opleiding en ervaring) van onze cao groente- en fruitverwerkende industrie. Voor jou betekent dit het volgende: het basissalaris is minimaal € 2.735,25 en maximaal € 3.518,49. bruto per maand; 19,37% ploegentoeslag omdat je in 3-ploegendienst werkt; 8% vakantiegeld en 4,25% gegarandeerde eindejaarsuitkering; eens in de 6 weken heb je pieperdienst. Dit betekent dat je in die maand 9% extra consignatietoeslag ontvangt; 25 vakantiedagen en 9,5 ADV dagen Fietsplan Korting op je sportabonnement reiskostenvergoeding vanaf 1 km t/m 55 km een goede pensioenregeling voor een onbezorgde oude dag; overwerktoeslag van 150% op zaterdag en 200% op zondag; deelname aan een collectieve ziektekostenregeling; opleidingsmogelijkheden; loopbaanmogelijkheden en mogelijkheden om door te groeien binnen Kraft Heinz in Elst; goede parkeergelegenheid en makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer. Company Did you know that more than 650 million bottles of Heinz ketchup are sold annually? These are made in the factory in Elst, where substantial investments are currently being made to set up a brand-new production line. This line has to run even faster and better than the 11 existing production lines. Your job as an all-round fault engineer is to get the production lines working again as soon as possible if a fault has occurred. ___________________________________________________________________________________________________________ Culture Kraft Heinz is very interesting for the ambitious, result-oriented and hard-working people, who can and want to turn ideas into reality! The role of an Allround Breakdown Technician is for someone who likes a challenging role, but above all wants to work in the largest Kraft Heinz factory in Europe! We are looking for an Allround Breakdown Technician for the factory in Elst ___________________________________________________________________________________________________________ Main focus Your focus is on the production lines in your zone (3 or 4 lines). You are the first point of contact for disruptions, minor maintenance work, line analysis and technical questions. You will perform small maintenance work during a conversion, and you will also work in the automated warehouse. The maintenance department exists out of 40 technicians. The team is very diverse in age. The team works hard, but also take time to laugh together. With 3 other colleagues in your team you will ensure that the production lines continue to work optimally. To be successful, you need specific knowledge in the field of electrical engineering, mechanical engineering and control technology in addition to general technical insight. If you are currently an expert in the field of electrical engineering and less in the field of mechanical engineering, we will help you to become more all-round. Responsibilities You will work in a 3 shift pattern and will ensure that the production lines start running again as soon as possible if a malfunction has occurred. In order to do this as quickly as possible, it is important that you can distinguish the main and side issues from each other. For example, the approach is completely different when the complete line is stationary than with a fault where the line can continue to rotate. You can set priorities like no other, but also perform under pressure. You work within the packaging process, filling, labeling and shrink film machines and within the product process especially with various types of pumps, mixers and homogenizers. To summarize: Solving mechanical, electrical and technical control (Siemens S7) faults of all production installations; Assisting with preventive maintenance and overhaul work; Register and administer; Support the operators in setting, adjusting and adjusting production lines; Proposing improvement proposals and contributing to the realization of those improvements. ________________________________________________________________________________________ KNOWLEDGE/ EXPERIENCE/ EDUCATION Education/ Experience We are looking for an all-round fault engineer who thinks it is cool to work in one of the most automated factories in the Netherlands. You meet at least the following requirements: MBO 3 or 4 diploma in one of these directions: electrical engineering, mechatronics, measurement and control engineering, maintenance technology, mechanical engineering, general operational techniques, automation technology, control engineering, technician electrical company installations technician, energy Engineering or middle management engineering; Ownership Willingness to work and work overtime in 3 shifts. What can we offer you: In addition to a good salary, we also think it is important that you have certainty. That is why we offer you an annual contract. You will be employed directly by Heinz. An all-round malfunction technician falls in scale 7, 8 or 9 (depending on education and experience) of our collective labor agreement for the fruit and vegetable processing industry. For you this means the following: The basic salary is a minimum of € 2,735.25 and a maximum of € 3,518.49. gross per month; 19.37% shift work allowance because you work in 3 shifts; 8% holiday allowance and 4.25% guaranteed end-of-year bonus; Once every 6 weeks beep service. This means that you will receive an extra 9% consignment surcharge in that month; 25 vacation days and 9.5 ADV days Bicycle plan Discount on your sports subscription Travel allowance from 1 km to 55 km A good pension plan for a carefree old age; Overtime bonus of 150% on Saturday and 200% on Sunday; Participation in a collective health insurance scheme; Training opportunities; Career opportunities and opportunities to grow within Kraft Heinz in Elst; Good parking and easily accessible by public transport. Location(s)Elst

Storingsmonteur/Breakdown Technician (3-ploegen/3 shifts)

The Kraft Heinz Company, Elst
Contract Type: 
Permanent
Degree Level: 
Master
Apply before: